نخستین مرحله عشق محبت است!باید قلب خودرابه گونه ای بپرورانیم که شادمانی موجودات زنده حتی دشمنانمان را آرزوکنیم

دومین مرحله از عشق شفقت است چنان که به رنج تمامی موجودات هستی بیندیشیم آن گونه که انده وتشویش آنها درخیالمان جا بگیردوحس شفقت ومدلی نسبت به آنان دردرونمان بیدار شود

سومین مرحله شادمانیست!چنان که فکربهروزی دیگران باشیم وازشادمانی آنها شادشویم

چهارمین مرحله عشق تمرکز برناپاکی هاست چنان که به پیامدهای شیطانی گناه وگمراهی بیندیشیم ودرک کنیم که خوشی ها چقدر آنی هستندوحقیر ومیتوانند چه عواقب فاجعه باری به بار آورند

پنجمین مرحله تمرکزبرمتانت وبزرگواریست چنان که از عشق ونفرت وظلموجور فقروغنافراتربرویم وبه سرنوشتمان منصفانه بنگریم 

/ 2 نظر / 2 بازدید
نریمان

سلام انقدر شروعت خوب و فوق العاده بود که مطمئنم به زودی وبلاگت طرفدارای زیادی پیدا میکنه. مطمئن باش اگه مطالبت همینطوری خوندنی باشه خیلی ها هر روز سر میزنن که مطالب جدیدت رو بخونن. برات آرزوی موفقیت میکنم آبجی[گل]

النا

مهدخت جون من یکی که همون اول کار رد شدم[زبان]