روز مرگی...

گاهی برایم شعر بخوان...

گاهی تنها به دیدنم بیا.....

وبازهم ننوشتن های مرا آغاز کن!شاعری ام را برهم زن!!!!!!

تودائم می گریزی ازدستانم...ومنکرمی شوی حتی وجودم را...

ونافهمی من از گریز تو آغاز میشود....

من در بند توام!!!!!!دربندروزمرگی.... 

/ 0 نظر / 2 بازدید