بی حوصلگی

آدمست دیگر

یک روزحوصله هیچ چیز راندارد

دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور !!!!!!!!!!!!!

حسین پناهی! 

/ 3 نظر / 2 بازدید
علیرضا

دلت تنگ یک نفر که باشه ؛ تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذره ، و لحظه ای فراموشش کنی ! فایده نداره .... تو دلت تنگ است ، دلت برای همان یک نفر تنگ است ! تا نیاید..تا نباشد ... هیچ چیز درست نمی شود