اشتباهی

تنهاکه باشی ..............گاهی آرزومیکنی....... 

             یک نفر اسمت را صدا کند!!

              حتی اشتباهی!!! 

/ 6 نظر / 2 بازدید
یامور

من به زیبایی چشمان تو غمگین ماندم ... و به اندازه هر برق نگاهت به نگاهی نگران ... تو به اندازه ی تنهایی من شاد بمان. از آمدنت خیلی خوشحال شدم[ماچ]

علیرضا

خواستم خودمو گول بزنم ؛ همه ی خاطراتم رو انداختم یه گوشه ای و گفتم : فراموش ؛ یه چیزی ته قلبم خندید و گفت : به یادمه

النا

[رویا]چقدر دل ادم اون لحظه میلرزه