کاش

کاش امشب باران میبارید..وهمه چیزرا میشست...

دنیا...

دروغ...

درد...وهرچه رنگ که برصورتکها میبینم....

خدایا میان اینهمه درد چگونه پیدایت کنم؟

بازگشتم باز !نمیگویم به همان سنگینی...نه سبک ترشده ام...راست میگفت مادرم سفر هیشه از درد میکاهد وقتی که مقصد برایت آرامش داشته باشد 

/ 54 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
.........

این روزها دیگر اشک هم نمی ریزم، پنهان می شوم پشت لبخندی که خیلی درد می کند ...

سمانه

غفلتـــ کرده ای مادر... پشتــــ قلبــ یکــ عاشق، فرزندتــــ آرام آرام مــی میرد و تـــو فرامــوش کردن را به من نیاموختـــی..

سمانه

سلام عزیزم ~~~~~$$$$ خوبی ~~............$$**$$ ~~~~~~~~~...$$$**$$ .................... $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ من آپ کردم~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~~~~~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ منتظرحضور سبزت هستم.'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~........~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$.......

______♥█████████♥_______♥█████████♥ _____♥█████████████♥___♥███████████♥ ___♥█████████████████♥████♥________♥████♥ __♥████████████████████████♥___________♥███♥ _♥███████████████████████████♥__________♥███♥ ♥████████████████████████████████♥_____♥███♥ ♥█████████████████████████████████♥___♥███♥ ♥██████████████████████████████████♥_♥███♥ _♥██████████████████████████████████████♥ __♥████████████████████████████████████♥ ____♥████████████████████████████████♥ ______♥████████████████████████████♥ _________♥███████████████████████♥ ____________♥██████████████████♥ ______________♥█████████████♥ _________________♥████████♥ ___________________♥████♥ ____________________♥██♥]      ♥     ♥          ♥           ♥       ♥          ♥        ♥      ♥          ♥    ♥            ♥               ♥   ♥   ♥     ♥   ♥       ♥     ♥ ♥       ♥          ♥  ♥       ♥   ♥   

مهدخت

مراقب قلب ها باشيم وقتی تنهاییم، دنبال دوست می گردیم پیدایش که کردیم، دنبال عیب هایش می گردیم وقتی که از دست دادیمش، دنبال خاطراتش می گردیم و همچنان تنها می مانیم هیچ چیز آسان تر از قلب نمي شکند [گل]

عليرضا

گاهی دلم بی هوا ، هوایت را می کند . . . هوای تو ، تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی ![نیشخند][چشمک]

مازیار

هزار باده ناخورده در رگ تاک است...

دوست

جاذبه سیب ، آدم را به زمین زد و جاذبه زمین ، سیب را . فرقی نمیکند؛ سقوط ، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست به جاذبه ای بیندیش که پروازت میدهد