5وارونه

5وارونه چه معنا دارد؟

خواهرکوچکم از من پرسید.....

من به اوخندیدم!

کمی آزرده وحیرت زده گفت:روی دیوارودرختان دیدم!!!!

بازهم خندیدم....

گفت دیروز خودم دیدم پسرهمسایه 5وارونه به مینومیداد!!!!

آن قدرخنده برمداشت که طفلک ترسید!!!

بغلش کردم وبوسیدمش وبا خودگفتم:بعدها وقتی غم سقف کوتاه دلت را خم کرد...

بی گمان میفهمی 5وارونه چه معنا دارد!!!!!!!!!!! 

/ 2 نظر / 2 بازدید

سلام اگرمایلید تبادل لینک کنیم . ♥راهنمای سفرهای خارجی♥ http://worldguides.persianblog.ir/

النا

چرا غم مهدخت جون شایدم شادی باشه....