خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

شهریور 96
1 پست
تیر 96
2 پست
مرداد 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
10 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
21 پست
مرداد 91
34 پست
تیر 91
33 پست
خرداد 91
72 پست
عشق
1 پست
آتش
1 پست
فقان
1 پست