خوابهای خاتون............

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...رویاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد وهر دانه برفی به اشکی نریخته میماند..........سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده ..اعتراف به عشق های نهان....در این سکوت حقیقت مانهفته است وحقیقت...تو...

 

نخستین مرحله عشق محبت است!باید قلب خودرابه گونه ای بپرورانیم که شادمانی موجودات زنده حتی دشمنانمان را آرزوکنیم

دومین مرحله از عشق شفقت است چنان که به رنج تمامی موجودات هستی بیندیشیم آن گونه که انده وتشویش آنها درخیالمان جا بگیردوحس شفقت ومدلی نسبت به آنان دردرونمان بیدار شود

سومین مرحله شادمانیست!چنان که فکربهروزی دیگران باشیم وازشادمانی آنها شادشویم

چهارمین مرحله عشق تمرکز برناپاکی هاست چنان که به پیامدهای شیطانی گناه وگمراهی بیندیشیم ودرک کنیم که خوشی ها چقدر آنی هستندوحقیر ومیتوانند چه عواقب فاجعه باری به بار آورند

پنجمین مرحله تمرکزبرمتانت وبزرگواریست چنان که از عشق ونفرت وظلموجور فقروغنافراتربرویم وبه سرنوشتمان منصفانه بنگریم 

+   ماه ; ٧:٠٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir